Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor https://stichtingintent.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://stichtingintent.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Intent. In deze algemene voorwaarden geven wij, volgens wetterlijke verplichting, aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Levering/retourbeleid

Gezien we geen fysieke producten leveren, alleen diensten en sponsormogelijkheden, is er geen sprake van een retourbeleid. Er is natuurlijk wel een wettelijke bedenktijd van 2 weken op al onze diensten.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Intent is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Intent.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting Intent te mogen claimen of te veronderstellen.

Stichting Intent streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op https://stichtingintent.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting Intent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://stichtingintent.nl op deze pagina.